Základní skupiny škodlivých látek

a) Soli- voda obsahuje různé rozpuštěné částice soli (sodík, vápník, draslík, síran  

    atd.).

b) Těžké kovy rozpustné, nebo nerozpustné sloučeniny kovů se dostávají do vod z

     různých technologických procesů např. Zi, Cu, Ni, Cr, As, Hg, Pb

c) Radioaktivita

d) Pevné látky- do vody se dostanou toxické, nebo netoxické částečky pevných látek

    vlivem eroze, zvířením usazenin, přímé vypouštění výkalů.