Druhy vod

                Podle původu či místa výskytu dělíme vodu  na atmosférickou, povrchovou a podpovrchovou.

            Atmosférická voda vzniká v ovzduší z vodních par při poklesu teploty pod rosný bod. Tuto vodu nalezneme v kapalném nebo tuhém skupenství a rozeznáváme srážky  : horizontální (mlha, rosa, déšť) a vertikální (sníh, led). Nejvydatnějším druhem srážek je déšť. Složení této vody závisí na složení atmosféry a stupni znečištění emisí.

               Povrchová voda se vyskytuje trvale, nebo částečně na zemském povrchu. Dělíme je na vody mořské a kontinentální, kde patří vody tekoucí (stružky, potoky, řeky) a vody stojaté (jezera, rybníky, přehradní nádrže). Zdrojem těchto kontinentálních povrchových vod jsou atmosférické nebo podzemní vody, které později vyvěrají na zemský povrch . Kvalita této vody se mění podle délky a šířky toku. Povrchová voda obsahuje málo oxidu uhličitého a obsah rozpuštěných dusíků závisí na znečištění, jehož původem jsou odpadní vody, které způsobují lidé svou lidskou činností. 

             Podpovrchová voda je část hydrosféry a nachází se ve všech skupenství pod zemským povrchem. Chemicky a fyzikálně je vázaná a vyskytuje se jako voda půdní a podzemní.Obsah podpovrchové vody  se určuje vápníkem, hořčíkem, sadíkem, draslíkem. Teplota je většinou stálá.