Voda jako globální problém

    Slovo Globální znamená souhrnný, nebo celosvětový. A přímo pod pojmem globální problémy si představíme, že to jsou problémy týkající se celé lidské civilizace a jsou řešitelné jenom celosvětovým úsilím. Do globálních problému zařazujeme např. problémy biosféry, ekologické krize, problémy s válkou a další. Pro mě největší globální problém je kvalita pitné vody,  a proto tím to tématem se budu zabývat .

    Pitná voda je zdravotně nezávadná, která ani při trvalém používání nevyvolá žádná onemocnění, poruchy zdraví a to díky přítomnosti mikroorganismů. Vlastnost a kvalita této vody je natolik dobrá, že ji požíváme a užíváme pro hygienické potřeby.Pitnou vodu může získat dvěma způsoby- čištěním a úpravou povrchové vody nebo čerpání z přírodně chráněných podzemních zdrojů.

    Dostatek kvalitní vody patří k nezbytným životním potřebám. Hlavním problémem, je hospodaření s vodou a čím dál tím více roste počet populace a dochází ke změnám vodního režimu, stavbou přehrad, znečištění vody. Znečištění vody se netýká jen zásob sladké vody, ale i vod v mořích a oceánech a vodních toků. Nejvíce trpící suché oblasti  je Afrika, blízký východ, západní USA a 3/4 Austrálie.

    Lidé žijící v podmínkách, kde je zatím dostatek pitné vody, si neumí představit v jaké jsou v situaci jedinci, kteří každý den mají jen jednu myšlenku a to na pitnou vodu. Občas řekneme ty slova ,, umíráme žízní ", ale nedovedeme si představit situaci , že by jsme se napili vody z kaluže, nebo ze studny , která je označena zdravotně závadná voda. Více než miliarda lidí na celém světě trpí nedostatkem kvalitní pitné vody. Což znamená, že jim nic jiného nezbývá než pít závadnou vodu, která může i zabíjet.

    Voda tvoří 80 % lidského organismu a je nepostradatelná. Když člověk nemá pravidelný přísun pitné vody, může dojít k dehydrataci  a příznakem je pocit žízně. Organismus se projevuje bolestmi hlavy, suchou kůží, zhoršení činností ledvin.  Závadná voda dále způsobuje průjmová onemocnění, které vedou taktéž k dehydrataci. Kontaminovaná voda způsobuje závažná onemocnění a úmrtí novorozenců a dětí v rozvojovém světě.

    Když se podíváme do nemocnic, tak polovina lůžek je zaplněná pacienty, kteří trpí nemocemi související se špatnou kvalitou vody. Zhruba 1 miliarda lidí nemá přístup k nezávadné vodě a 2,5 miliard nemá lepší hygienické zařízení. Člověk, který žije v rozvojových zemí, spotřebuje na den téměř 10 l vody/na den. Průměrná spotřeba vody ve Velké Británii je 135 l /na osobu a v Americe 375-660 l / na osobu. Proto lidem v rozvojových oblastech nezbývá nic jiného než si kupovat drahou pitnou vodu.

    Nejvíce trpí děti, protože čím jsou mladší, tak jejich tělo obsahuje více vody a tím pádem i látková výměna probíhá rychleji. Z toho vyplývá, že dítě je více ohroženo,  než dospělý, protože  potřebuje častější přísun tekutin. Voda pomáhá tělo očisťovat, proto je třeba podávat vodu pravidelně a ne najednou ve velkém množství. Dokud jsou děti kojené dostávají velkou část tekutin od své matky. Pokud podáme kontaminovanou vodu dítěti poškodíme tak jeho organismus. Zvýšené množství dusičnanů v pitné vodě poškozuje funkce hemoglobinu u dětí.

    Přestože je voda nevyčerpatelný  obnovitelný zdroj, tak se může projevit její velký nedostatek, či naopak nadbytek. Díky odlesňování, nadměrné pastvě se rychle vytvářejí sedimenty, které zanášejí řeky, jezera. Spolu se ztrátami půdy vysýchají potoky a prameny a objevují se povodně. K tomu můžeme přičíst i toky kumunálních odpadů, toxické chemikálie,ropné látky, zemědělské odpady, hnojiva, vodu z kanalizace. Dnes nemá přístup k pitné vodě 1,1 miliarda lidí a díky tomu ročně umírá 5 milionů lidí (z toho 90 % děti do pěti let). Dalším problémem je vyčerpanost vodních zdrojů, kvůli zavlažování.Spousta rozvojových zemí nemá prostředky na získání vody z jiných zdrojů např. dovoz,čistička, odsolovací zařízení