Fyzikální a chemické vlastnosti

             Voda je chemickou sloučeninou jednoho atomu  kyslíku a dvou atomů vodíku a jeho sumární vzorec je H2O. Vyskytuje se ve skupenství plynném (pára), kapalném (voda) a pevném (led). Je přírodním roztokem. Chemické složení kolísá v širokém rozmezí. Je velký rozdíl mezi vodami a kontinentů a oceánů.        

Pro organismy jsou nejdůležitější vlastnosti vody:

             Hustota kapalné vody, které se od jiných kapalin s teplotou 0°C zvětšuje a při     3,98 °C má maximální hodnotu ρ= 1 000 kg/m3. Dále viskozita a to je míra vnitřního tření pohybující se vody. Na její hodnotě závisí objem kapaliny, který proteče kapilárou při určitém přetlaku za určitý čas. Klesá se zvyšováním teploty. Dále povrchové napětí vody je druhé nejvyšší po rtuti ze všech běžných kapalin. Vzniká na rozdělovací ploše mezi kapalinou a plynem. Velikost závisí pouze na charakteru kapaliny, plynu a jejich teplotě, ale čím větší je napětí kapaliny, tím menší je její smáčecí schopnost. Povrchové napětí snižuje chemické prácí prostředky, a tím zlepšují její smáčecí a čistící schopnost.

             Voda je dobrým rozpouštědlo a má rozpouštěcí schopnosti a je nejdůležitějším v přírodě a v životním prostředí člověka, jako univerzální rozpouštědlo, ale také existuje málo látek, co se ve vodě nerozpouští. Patří zde rozpustnost tuhých látek v tucích. Nazývá se také nasycený roztok. Za jednotku času se rozpustí stejné množství látky, jaké se jí z roztoku opět vyloučí, její složení určuje rozpustnost příslušné látky ve vodě. Rovnováha může být, porušena změnou teploty a naopak se zvýšenou teplotou se, obvykle zvyšuje rozpustnost látek a to je přesycený roztok. Ale při ochlazení roztoku na normální teplotu se nadbytek tuhé látky vyloučí ve formě krystalů. Potom máme dále rozpustnost kapalin ve vodě. Ve vodě se dobře rozpouštějí anorganické i organické kyseliny, a některé alkoholy, protože se jedná o polární kapalinu. Naopak molekuly uhlovodíků se ve vodě rozpouštějí zle a jejich rozpustnost ještě klesá se zvýšením teploty (nepolární kapalina).Dále máme rozpustnost plynů ve vodě a to závisí na vlastnostech plynů, vody a na tlaku a teplotě. Rozpustnost se, obvykle snižuje s rostoucí teplotou, varem a můžeme plyny z kapaliny odstranit. Rozpustnost, také snižuje zvýšený obsah solí ve vodě. Pro člověka jsou důležité senzorické vlastnosti a to smysly-teplota, barva, zákal, průhlednost, zápach, chuť,

            Teplota podle druhy vody se mění a od 0 °C až po teplotu varu. Podzemní voda má teplotu v rozmezí od +5 °C do +13 °C, ale vyšší teplotu mají minerální vody, naopak teplota povrchových vod se velmi mění a to nejen v průběhu ročního období, ale i během dne v rozmezích od 0 °C do +25 °C, tuto teplotu hodně ovlivňuje intenzita samočisticích procesů. Normální teplota pitné vody je +8 °C až +12 °C. Živočichové konkrétně ryby přetrvávají ve vodě při teplotě 4 °C a v mrazech jsou co nejhlouběji protože tam se teplota udržuje.